Nahoru
Dolu

Livostin oph.gtt.sus.4ml-2mg

Livostin 0.5mg-ml oph. gtt. sus. 4ml
Přípravek se používá k rychlému a dlouhodobému zmírnění očních obtíží např. svědění a slzení, které jsou způsobeny alergií na trávy, pyl a jiné látky. Čtěte pozorně příbalový leták.
Sleva
-13%
Detailní obrázek
Běžná cena:210 Kč (ušetříte: 28 Kč = 13%)
Cena s DPH:182 Kč
Dostupnost:SKLADEM
Výrobce:JANSSEN
Odešleme k Vám (Česká pošta):23.05.2018
Odešleme k Vám (Zásilkovna):23.05.2018
Doprava od 74 Kč
Při nákupu nad 999 Kč doprava zdarma!
Livostin je vyráběn jako sterilní bílá mikrosuspenze v plastikových lahvičkách o obsahu 4 mililitry, opatřených uzávěrem k odpočítávání kapek.

Livostin je antialergikum (lék působící proti přecitlivělosti).

Užití:
Oční kapky Livostin se používají k rychlému a dlouhodobému zmírnění očních obtíží, např. svědění, zarudnutí očí, otoku očních víček a slzení, které jsou způsobeny alergií (přecitlivělostí) na trávy, pyl, plísně, prach a jiné látky.

Účinek se dostavuje velmi rychle, nejpozději do 15 minut po použití a přetrvává až 12 hodin.

Livostin mohou používat dospělí a děti od šesti let.
Upozornění - Druh přípravku - Léčivý přípravek
Uží​vejte pouze při příznacích, pro které je určený a v souladu s příbalovým letákem nebo doporučením lékaře či lékárníka. Pozorně si přečtěte příbalový leták!

Doplňující informace

Výrobce:JANSSENPDK kód:3574660512656
EAN:3574660512656SUKL kód:0119923
Farmakoterapeutická skupina:Levokabastin
Kategorie:Alergie
    
Výrobce:JANSSENPDK kód:3574660512656
EAN:3574660512656SUKL kód:0119923
Kategorie:Alergie
    
Výrobce:JANSSEN
PDK kód:3574660512656
EAN:3574660512656
SUKL kód:0119923
Kategorie:Alergie
  
sp.zn.sukls94010/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

LIVOSTIN oční kapky, suspenze

levocabastini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek LIVOSTIN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LIVOSTIN používat
3. Jak se přípravek LIVOSTIN používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek LIVOSTIN uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek LIVOSTIN a k čemu se používá
LIVOSTIN je antialergikum (lék působící proti přecitlivělosti).
Oční kapky LIVOSTIN se používají k rychlému a dlouhodobému zmírnění očních obtíží, např. svědění nosu, zarudnutí očí, otoku očních víček a nadměrnému slzení, které jsou způsobeny alergií (přecitlivělostí) na trávy, pyl, plísně, prach a jiné látky.
Přípravek LIVOSTIN je určen k léčbě dospělých a dětí od 6 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LIVOSTIN používat
Nepoužívejte LIVOSTIN:
- jestliže jste alergický(á) na levokabastin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
V případě, že si nejste těmito údaji jisti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření:
Před použitím přípravku LIVOSTIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Děti:
Přípravek LIVOSTIN není určen pro děti do 6 let.
Bezpečnost a účinnost přípravku LIVOSTIN u dětí mladších 6 let nebyla stanovena.

Měkké kontaktní čočky
Jako u všech očních přípravků obsahujících benzalkonium-chlorid, může konzervační látka benzalkonium-chlorid způsobit podráždění očí. Zakaluje měkké kontaktní čočky.
V průběhu léčby očními kapkami obsahujícími benzalkonium-chlorid, tedy i očními kapkami LIVOSTIN, se vyvarujte kontaktu s měkkými kontaktními čočkami. Odstraňte kontaktní čočky před aplikací a počkejte nejméně 15 minut před opětovným nasazením.

Další léčivé přípravky a přípravek LIVOSTIN
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek LIVOSTIN s jídlem a pitím
Používání přípravku LIVOSTIN není ovlivněno jídlem a pitím.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Pokud kojíte, informujte svého lékaře dřív, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Oční kapky LIVOSTIN neovlivňují bdělost nebo soustředění. Věnujte však zvýšenou pozornost řízení vozidel a obsluze strojů neprodleně po použití očních kapek LIVOSTIN, protože se u Vás může dostavit podráždění, bolest, otok, svědění, zarudnutí, pocit pálení očí, nadměrné slzení nebo rozostřené vidění.
Přípravek LIVOSTIN obsahuje benzalkonium-chlorid
Konzervační látka benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí. Zakaluje měkké kontaktní čočky. V případě přecitlivělosti na tuto složku přípravek nepoužívejte.

3. Jak se přípravek LIVOSTIN používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Oční kapky LIVOSTIN jsou vyráběny v lékové formě mikrosuspenze. Před každým použitím proto obsah lahvičky důkladně protřepejte.

Použití u dětí
Přípravek LIVOSTIN není určen pro děti do 6 let.
Bezpečnost a účinnost přípravku LIVOSTIN u dětí mladších 6 let nebyla stanovena.

Použití u dospělých a dětí od 6 let
Obvyklé doporučené dávkování představuje pro dospělé a děti od 6 let jednu kapku očních kapek LIVOSTIN dvakrát denně do obou očí. Jsou-li obtíže velice nepříjemné, můžete vkapávat jednu kapku třikrát nebo čtyřikrát denně. Léčba může pokračovat až do zlepšení obtíží, pokud však nenastane výrazné zlepšení nebo ústup obtíží do jednoho týdne, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.
Při léčbě celoročních alergických obtíží lze přípravek používat v případě dobrého účinku i po několik měsíců.

Návod k použití:
1. Před prvním použitím očních kapek zcela odstraňte krycí kroužek lahvičky.
2. Důkladně protřepejte obsah lahvičky ještě před odstraněním uzávěru.
3. Zakloňte hlavu co možná nejdále dozadu.
4. Stiskněte lahvičku a opatrně kápněte jednu kapku do vnitřního koutku oka. Potom stáhněte dolní víčko směrem dolů, s hlavou stále zakloněnou, aby se kapka dostala do prostoru mezi dolní částí oka a dolního víčka. Budete automaticky mrkat, a tím se kapka rovnoměrně rozptýlí do celého oka.
5. Tentýž postup opakujte od bodu 3 i u druhého oka.
Kapacím uzávěrem se nedotýkejte povrchu oka, aby nedošlo k náhodnému znečištění obsahu. Oční kapky nepoužívejte déle než jeden měsíc po prvním otevření lahvičky. Jestliže jste použil(a) více přípravku LIVOSTIN, než jste měl(a).
Tyto oční kapky jsou určeny pouze pro oční podání, ale v případě, že nedopatřením požijete obsah lahvičky, nebo při náhodném požití přípravku dítětem, se pravděpodobně dostaví ospalost. Pokud k tomu dojde, vyhledejte lékaře. Nejlepší, co můžete mezitím udělat, je pít hodně vody.
Informace určená lékařům v případě předávkování
Při náhodném požití přípravku se doporučuje vyzvat pacienta k dostatečnému pití nealkoholických nápojů za účelem akcelerace renální eliminace levokabastinu.
Jestliže jste zapomněl(a) použít LIVOSTIN
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek LIVOSTIN
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Neprodleně ukončete používání očních kapek LIVOSTIN pokud zpozorujete nebo máte podezření na závažné nežádoucí alergické reakce, protože je možné, že budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči. Příznaky zahrnují:
 otok obličeje, rtů, úst nebo krku
 sípání nebo ztížené dýchání nebo polykání
 vyrážka nebo návaly
Pokud zaznamenáte při používání očních kapek LIVOSTIN jakékoli nežádoucí účinky, včetně uvedených níže, informujte svého lékaře nebo lékárníka:
 silný nebo nepravidelný srdeční tlukot (palpitace)
 rozostřené vidění
 pocit pálení, zarudnutí, bolest, otok, svědění, podráždění očí nebo zvýšené slzení
 zánět spojivek - konjunktivitida (výtok se svěděním očí a krustami na víčkách)
 oteklá nebo zanícená oční víčka
 bolest hlavy
U pacientů, kteří měli výrazně porušenou rohovku, byly v průběhu léčby velmi vzácně zaznamenány případy kalcifikace rohovky (ukládání vápenatých solí v rohovce projevující se vznikem zakalených skvrn).

Hlášení nežádoucích účinků:
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek LIVOSTIN uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Tento léčivý přípravek je možné uchovávat pouze omezenou dobu.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za EXP Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek LIVOSTIN obsahuje
- Léčivou látkou je levocabastinum jako jako levocabastini hydrochloridum.. Jeden mililitr suspenze obsahuje levocabastinum 0,5 miligramu j(ako levocabastini hydrochloridum 0,54 mg).
- Dalšími složkami jsou propylenglykol, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hypromelóza 2910, polysorbát 80, dihydrát dinatrium-edetátu, roztok benzalkonium-chloridu a voda na injekci.

Jak přípravek LIVOSTIN vypadá a co obsahuje toto balení
LIVOSTIN je vyráběn jako sterilní bílá mikrosuspenze v lahvičkách z průsvitné plastické hmoty o objemu 4 mililitry s kapátkem a zeleným šroubovacím uzávěrem k odpočítávání kapek.

Držitel rozhodnutí o registraci
McNeil Products Limited, c/o Johnson & Johnson Foundation Park, Roxborough Way
Maidenhead, Berkshire
SL6 3UG, Velká Británie

Výrobce
Famar A.V.E.
Agiou Dimitriou 63
GR-17456 Alimos Attiki, Řecko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Johnson & Johnson, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, Česká republika, tel.: 227 012 111

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1.9.2015

Podobné produkty

Livostin nas.spr.sus.1x10ml-5mg

Livostin nas.spr.sus.1x10ml-5mg
Sleva
-13%
Léčivý přípravek
 
Potřebujete poradit?
Mgr. Juta Šoustalová
Tel.:    +420 222 500 790, 725 975 752
Zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo napíše uživatelskou recenzi.
Napište svoji recenzi pro: Livostin oph.gtt.sus.4ml-2mg
Jméno *:
E-mail *:
Text recenze *
Klady
Zápory
Každý bod kladů a záporů napište na jeden řádek. Pokud Vás nic nenapadá, nechte prázdné.
Celkové hodnocení
Opište, prosím, kontrolní kód:
* Recenze musí splňovat podmínky pro vkládání uživatelských recenzí.